Njuovžilis­doarjja

Internašunála Sámi Filbmainstituhtta sáhttá juolludit njuovžilisdoarjaga ovdánahttit ja buvttadit Sámi filbmaprošeavttaid buot šáŋŋeriin. Don sáhtát ohcat Njuovžilisdoarjaga uhccit prošeavttaide main smávva bušeahtta.

 • Dáinna doarjjaortnegiin mii lea oaivvilduvvon Sámi filbmaprošeavttaid ovdánahttimii ja buvttadeapmái buot šáŋŋeriin, dáhttu Internašunála Sámi Filbmainstituhtta doarjut Sámi filbmadahkkiid. Áigumuš njuovžilisdoarjagiin lea dahkat álkibun filbmadahkkiide ohcat doarjaga smávit prošeavttaide main lea smávva bušeahtta, ja main lea oanehot ovdánahttin- ja buvttadanáigi.

 • Ohcci sáhttá leat sápmelaš dahje eará álgoálbmot čálli, bagadalli, buvttadeaddji dahje daid joavku. Njuovžilisdoarjja sáhttá juolluduvvot ovttaskas čállái, bagadallái dahje buvttadeaddjái dahje daid jovkui. Njuovžilisdoarjaga ohccis ii gáibiduvvo ahte sus galgá leat buvttadanfitnodat.

  Sápmelaččat fertejit leat guovddáš rollain prošeavttas, nu ahte juogo buvttadeaddji dahje mielbuvttadeaddji lea sápmelaš dahje sámegielat, ja lassin bagadalli dahje giehtačállosa čálli lea sápmelaš dahje sámegielat.

  Eará álgoálbmot buvttadanfitnodagat sáhttet oaččut buvttadandoarjaga ISFI:s, jos prošeavttas lea earenoamáš mearkkašupmi dahje dáiddálaš árvu.

  Ohccit fertejit ieža identifiseret iežaset sápmelažžan dahje sámegielagin (dahje eará álgoálbmotohccin) go ohcet doarjaga.

  Doarjaga vuostáiváldi ferte duođaštit mo ja masa ruhtadeapmi lea geavahuvvon.

 • Oaččun dihtii doarjaga ISFI:s ferte ohcci ja prošeakta deavdit obbalaš doarjjagáibádusaid, ja daid gáibádusaid mat gusket vissis prošektii. ISFI árvvoštallá prošeavtta oppalaččat prošeavtta dáiddalaš hámi vuođul, ja maid geatnegasvuođaid vuođul maid dát njuolggadusat bidjet.

  Doarjjajuolludeapmi lea čátnon sámi kultuvrii ja gillii. Čuovvovaš gáibádusat leat prošeavttaide mat ohcet doarjaga:

  Prošeakta galgá aivve sámegillii hábmejuvvot.

  Prošeavtta guovddáš váldodoaimmain galgá leat sápmelaš dahje sámegielat, nu ahte álo juogo buvttadeaddji dahje mielbuvttadeaddji lea sápmelaš dahje sámegielat, ja lassin bagadalli dahje giehtačállosa čálli galgá leat sápmelaš dahje sámegielat. Ohccit fertejit ieža identifiseret iežaset sápmelažžan dahje sámegielagin go ohcet doarjaga.

  Prošeavttas galgá leat sámi fáddá.

  Prošeavttat main ulbmiljoavku leat mánát ja nuorat, vuoruhuvvojit erenoamážit.

  Filmma váldogiella galgá leat sámegiella.

  ISFI guorahallá oppalaččat konkrehta árvvošteami vuođul deavdágo prošeakta sámi gullevašvuođa gáibádusa.

 • Njuovžilisdoarjja lea oaivvilduvvon uhccit prošeavttaide, main smávva bušeahtta.

  Njuovžilisdoarjja máksojuvvo dábálaččat guovtti oasis; vuosttaš oassi go doarjjaoažžu čálalaččat lea dohkkehan doarjjalohpádusa ja nuppi oassi dan maŋŋá go ISFI lea dohkkehan dorjojuvvon prošeavtta raporterema.

  Jus ISFI doarju prošeavtta viidáset, de gehččojuvvo juolluduvvon njuovžilisdoarjja oassin dan ollislaš doarjagis, maid ii leat geatnegas máksit ruovttoluotta.

  ISFI doarjjalohpádus gusto golbma mánu dan rájes go doarjjalohpádus addojuvvo. Doarjjalohpádus gahččá eret almmá eambbo dieđáhusa.

 • Njuovžilisdoarjagiidda eai leat ohcanáigmearit ja daid sáhttá ohcat dárbbu mielde.